ISKOLAI FOGÁSZAT: változás várható

A jelenlegi helyzet:

dr. Csörgő Szibilla (Telefon: 20/313-9272) csak szűrést végez előzetes írásbeli szülői hozzájárulás esetén és csak a tardi lakóhellyel rendelkezőknek biztosítja az ellátást. A tényleges gyermekfogászati ellátást minden gyermek a lakóhely szerinti településén, körzet szerint, alapellátásban veheti igénybe a település kijelölt orvosától. Mezőkövesden a körzetek beosztását a Kossuth Lajos úti fogászati rendelő előterében, rendelési időben lehet megtekinteni.

A tanuló lakóhelyén az alapellátás igénylésekor az orvos részéről felmerülhet az (ingyenes) alapellátás elutasítása arra hivatkozással, hogy nem Mezőkövesden jár iskolába a gyermek. Az alábbiakban olvasható az a kormányrendelet, amire a szülő jogosan hivatkozhat az alapellátás biztosítását kérve. (Tehát nemcsak Mezőkövesden, hanem bárhol hasonló esetben a saját lakóhelyén.)

Hivatkozás: 43/1999. (III.3.)  KORMÁNYRENDELET 2§, C. PONT

Ennek tartalma:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § *  E rendelet hatálya a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK) mint finanszírozóra, valamint a finanszírozóval az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi szolgáltatás: az Eb. tv. 10-17. §-aiban meghatározott ellátások;

b) *  szolgáltató: az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami a finanszírozóval kötött szerződés alapján az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt;

c) *  területi ellátási kötelezettség:

ca) a külön jogszabály szerint az önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védőnői, fogászati ellátás) egészségügyi szolgáltatásoknak az a része, amelyet az önkormányzat, illetve saját intézménye vagy más szolgáltató útján biztosít, valamint

cb) a lekötött kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy a kapacitásai felhasználásával az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásban meghatározott ellátási területen élő, a kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára külön jogszabályban foglaltak szerinti járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátásokat nyújt;

A jövőben várható:
Úgy tűnik, hogy végre nyílhat lehetőség arra, hogy a Mezőkövesden lakó tanulók iskolafogászati ellátása magyarázkodás és paragrafusra hivatkozás nélkül is megoldódjon. Sikerült egy fogorvossal elviekben megegyezni és az OEP és ÁNTSZ engedély megszerzését követően a szűrést és ellátást is kész biztosítani. A korábbi ez irányú próbálkozásaink kudarcot vallottak. Addig is a fenti mód áll rendelkezésre. A remélt változásról tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket.

Guba István intézményvezető