Kötelező közzétételi lista

Általános adatok

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai

Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program: